Umowa Przedwstępna

Uwaga !!! 🔊
Lofty usługowe 9️⃣ i 8️⃣ ponownie DOSTĘPNE !!!
         
Od dnia dzisiejszego zawieramy z klientami Umowy Przedwstępne na Lokale Użytkowe.
 
Umowa Przedwstępna jest podpisywana w formie aktu notarialnego.
Taka umowa w pełni zabezpiecza Klienta, gdyż zobowiązuje ona Dewelopera do wybudowania
wybranego Lokalu zgodnie z ustalonym standardem i terminem.
Wobec zawarcia takiej umowy Notariusz w imieniu Klienta wnosi o dokonanie czynności
polegającej na złożeniu wniosku wieczystoksięgowego do Sądu o dokonanie w dziale III (trzecim) księgi wieczystej przedsięwzięcia deweloperskiego
wpisu praw i roszczeń o wybudowanie budynku niemieszkalnego, wyodrębnienie Lokalu, oraz wszelkich praw z nim związanych.
Umowa Przedwstępna co do jej treści jest bardzo podobna do umowy deweloperskiej.
Jej wzór jest dostępny dla wszystkich klientów zainteresowanych nabyciem lokalu w naszej inwestycji.